HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
   
 
 

 
     

 
นว 0023.2/ว 11476 ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่กลับต้นสังกัด  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 11298 1-การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfomance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 11298 2-การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfomance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 11298 3-การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfomance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 11298 4-การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfomance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 11298 5-การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfomance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1439