รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
   
 
 

 
 
 


 
นายประสงค์ กางกรณ์
ประธานสภา อบต.วังม้า
 


 
นางบังอร แสนเมืองโคตร
รองประธานสภา อบต.วังม้า


 
นายฉัตรชัย รักษ์ทรัพย์
เลขานุการสภา อบต.วังม้า
 
 


นายอำพร เกษอางค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายวีระ ซาบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสมบัติ จุนทะศรี
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายยุพล สุจริต
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายประหยัด สทาชน
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายสมบูรณ์ แสงเส้น
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นางบังอร แสนเมืองโคตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายสุชาติ นาคแกมแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายชาญชัย ว่องสาริกิจ
สมาชิก อบต. หมู่ 6


นายบุญเกิด ขันกสิกรรม
สมาชิก อบต. หมู่ 6


นายฉลาด เทเพ็ญ
สมาชิก อบต. หมู่ 7


นายสงคราม เชยจันทร์
สมาชิก อบต. หฒุ่ 7