HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
   
 
 

 
 
 


 
นายประสงค์ กางกรณ์
ประธานสภา อบต.วังม้า
 


 
นางบังอร แสนเมืองโคตร
รองประธานสภา อบต.วังม้า


 
นายฉัตรชัย รักษ์ทรัพย์
เลขานุการสภา อบต.วังม้า
 
 


นายอำพร เกษอางค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายวีระ ซาบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสมบัติ จุนทะศรี
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายยุพล สุจริต
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายประหยัด สทาชน
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายสมบูรณ์ แสงเส้น
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นางบังอร แสนเมืองโคตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายสุชาติ นาคแกมแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายชาญชัย ว่องสาริกิจ
สมาชิก อบต. หมู่ 6


นายบุญเกิด ขันกสิกรรม
สมาชิก อบต. หมู่ 6


นายฉลาด เทเพ็ญ
สมาชิก อบต. หมู่ 7


นายสงคราม เชยจันทร์
สมาชิก อบต. หฒุ่ 7