HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
   
 
 

 
     

 
ประกาศใช้แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 119  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 [ 31 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 136  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 165  
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 141  
 
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า [ 1 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 150  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 153  
 
แผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ประจำปี 2557-2559 [ 11 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 191  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ปี 2557 [ 11 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 166  
 
  (1)     2