รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
   
 
 

 
 
 


นายฉัตรชัย รักทรัพย์
ปลัด อบต.วังม้า


นางฐิตินันท์ นิลสนธิ
รองปลัด อบต.วังม้า
 
 


-
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไกรวุฒิ ยืนยงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


-
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสมหมาย เจนกสิสาตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสุนันท์ จันทรศร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


-
นักวิชาการศึกษา


นางณัฐฐินันท์ เขม้นกสิกรรม
นักการ