หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังม้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 

 


 

บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

จัดการลดปริมาณการระบาดของยาเสพติดในชุมชน

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก

จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในชุมชน

จัดให้มีการักษาความสะอาดและกำจัดขยะในชุมชน

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จัดการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จัดระบบบริหารจัดการงานภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 
 


 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาการคมนาคม

พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 


 

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 


 

ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้พึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย
 


 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 


 

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 


 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
 


 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
087-850-0488
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10