รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
   
 
 

 


 

บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

จัดการลดปริมาณการระบาดของยาเสพติดในชุมชน

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก

จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในชุมชน

จัดให้มีการักษาความสะอาดและกำจัดขยะในชุมชน

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จัดการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จัดระบบบริหารจัดการงานภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ